telefonsatiyorum.com Kullanıcı Sözleşmesi

www.telefonssatiyorum.com alan adlı internet sitesi ve/veya mobil uygulaması (Bundan böyle kısaca Portal olarak anılacaktır) Rüzgar Öziş (Bundan böyle kısaca “TELEFON SATIYORUM” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

“TELEFON SATIYORUM” Portal’da, “Üye” statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, yayımlanan ilanlar için “Üye’lere çeşitli şart ve koşullara uygun ilan görüntüleme ve listeleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların “Üye’lerin ve “Kullanıcı’ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Portal’ı ziyaret ederek ve/veya Portal üyesi olarak, işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Portal’da belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz taktirde Portal’ı kullanmaktan vazgeçiniz. Portal’da yer alan ve yer alacak olan “TELEFON SATIYORUM” tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

“TELEFON SATIYORUM” , Portal’da ve Portal’ın içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak güncelleme, değişiklik, ve ayarlama  yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, güncellemeler ve ayarlamalar Portal’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

Portal kullanıcıları ve üyeleri, www.telefonsatiyorum.com  adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

  1. TANIMLAR Hizmet/Hizmetler: “Üye”nin işbu sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “TELEFON SATIYORUM” tarafından sunulan Portal” içerisindeki uygulamalardır.

Kullanıcı/Kullanıcılar: “Portal” a erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Portal: www.telefonsatiyorum.com  alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “TELEFON SATIYORUM”un  işbu Kullanım Koşulları ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web Portal’ı.

Üye/Üyeler: ”: “Kullanıcı”nın, gerçek ve doğru bilgilerle “Portal”daki üyelik formunu doldurması, ilettiği  kimlik bilgilerinin “TELEFON SATIYORUM” tarafından onaylanması bildirimi ile kazanılan statüdür. “Üyelik”, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “TELEFON SATIYORUM” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “TELEFON SATIYORUM” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üye Profil Sayfası: “Üye”nin “Portal”da yer alan çeşitli “Hizmetler”den ve uygulamalardan  yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, uygulama bazında kendisinden talep edeilen bilgilerini ve kişisel bilgilerini girdiği sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim dosya, , video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. “Kullanıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Portal” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, “Portal”da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Portal” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Kullanıcı”‘nın “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.2. “Kullanıcı”, “TELEFON SATIYORUM”un, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, içeriğin, görselin ve bilginin, gerçekliğini, güvenliğini ,orijinalliğini, , doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden yayımlanmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “TELEFON SATIYORUM”un, “TELEFON SATIYORUM” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. Üye’ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde “TELEFON SATIYORUM”un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye’lerin www.telefonsatiyorum.com  üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. “TELEFON SATIYORUM” işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye’lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden “TELEFON SATIYORUM”un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

2.4. “Kullanıcı”, “Portal” üzerinden “TELEFON SATIYORUM”un kontrolünde olmayan başka internet Portallerina ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin, linkin yöneldiği internet Portalının veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet Portalı veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet Portalları, içerikler ve dosyalar , ürünler veya hizmetler veya bunların içeriği hakkında “TELEFON SATIYORUM”un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. “TELEFON SATIYORUM”, Portal’da kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs Portallarına ulaşılacağı, Portallardan herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, Portaldaki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun “TELEFON SATIYORUM”un sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu Portallerın kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.

2.5. “Kullanıcı,’’Portal”a yüklediği içerik ,bilgi ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, kötüleme ,karalama, , tehdit veya taciz etme, ticari iftira atma gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu hizmetlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’lar ve Üye’ler, Portal’a yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin “TELEFON SATIYORUM” ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağladığını beyan kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından “TELEFON SATIYORUM”a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.6. ”TELEFON SATIYORUM”, “Kullanıcı” tarafından “Portal”da beyan edilen kişisel bilgileri, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Portal”ın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir;.

2.7. “Kullanıcı”; kendisi tarafından “Portal”da sağlanan her türlü bilgi, içerik, veri veya materyalin virüs, spyware, trojan, kötü niyetli yazılım, , vs. “Portal”da veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. “Üye”nin, ilgili hizmetlerden faydalanmaya başlaması, söz konusu ürünler için “TELEFON SATIYORUM” tarafından belirlenen ve “Portal”ın ilgili bölümlerinde yayınlanan veya “Üye”ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, posta çeki, ön ödeme, kontör, banka havalesi, eft v.b) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. “Portal”da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

“TELEFON SATIYORUM”, “Portal”da yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda “Üye”lerin ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Portal’ın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

“TELEFON SATIYORUM” tarafından her zaman “Portal”da çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, “TELEFON SATIYORUM” her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet ” sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir “Hizmet”le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen “Hizmetler” dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu “Hizmet”in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde “TELEFON SATIYORUM”un ilgili “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

2.9. “Kullanıcı”, “TELEFON SATIYORUM”un, “Üye” tarafından “Portal”‘da girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait Portallar’da ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “Üye” tarafından “Portal”‘a girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “Portal” ve “TELEFON SATIYORUM”un reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “TELEFON SATIYORUM”a verdiğini kabul ve beyan eder.

2.10. “Kullanıcı”, Portal” tarafından ortaya konulan ve diğer “Kullanıcı”, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.11. Portal’da sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca “TELEFON SATIYORUM” altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2.12. ”TELEFON SATIYORUM”, Portal’ın kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Portal’ın veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Portal’a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. “TELEFON SATIYORUM”, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Portal’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

2.13 ”TELEFON SATIYORUM”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “TELEFON SATIYORUM” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. telefonsatiyorum.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, “TELEFON SATIYORUM”’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

2.14. ”TELEFON SATIYORUM”, “Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “”Kullanıcılar”ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

2.15. Kullanıcı’lar ve Üye’ler, üyelikten ayrılmaları durumunda “TELEFON SATIYORUM”dan herhangi bir hak talep edemezler.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Portal”ın (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “TELEFON SATIYORUM”a aittir. Kullanıcı’lar ve Üye’ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Portal’ veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden “TELEFON SATIYORUM”un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

“TELEFON SATIYORUM” uygulamalarının, “Portal”da yer alan bilgilerin ve “TELEFON SATIYORUM”un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “TELEFON SATIYORUM” tarafından izin verilmemektedir.

“TELEFON SATIYORUM”, aşağıda belirtilen kapsamda “Portal”ın her türlü kullanımına ve “Portal” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Portal” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. “Portal” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde “Portal”a erişim sağlanmaya çalışılması; “Portal”ın “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; “Portal”ın yasadışı, hileli ticari amaçlarla kullanılması; “Portal”ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; “TELEFON SATIYORUM”un önceden yazılı iznini alınmaksızın, Portal üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;   Kullanıcı’lar ve Üye’ler, Portal’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, Portal’a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden “TELEFON SATIYORUM”un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Aksi takdirde “TELEFON SATIYORUM”un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya ve/veya Üye’ye aynen rücu edilir. İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Portal”ın ve “Portal” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “TELEFON SATIYORUM”un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “TELEFON SATIYORUM”un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

“TELEFON SATIYORUM”un; “Portal” ve “Portal” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Portal vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

“TELEFON SATIYORUM”, Kullanıcı’ların ve Üye’lerin, Portal’ı ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı’yı veya Üye’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda “TELEFON SATIYORUM”, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir

  1. DEĞİŞİKLİKLER

“TELEFON SATIYORUM”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değişmez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “TELEFON SATIYORUM”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “TELEFON SATIYORUM” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “TELEFON SATIYORUM” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “TELEFON SATIYORUM”dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

  1. BÜTÜNLÜK

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları’nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcı’lar ve Üye’ler, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde “TELEFON SATIYORUM”un Kullanıcı’ya ve/veya Üye’ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

  1. “TELEFON SATIYORUM” KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Kullanıcı”, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda ““TELEFON SATIYORUM”’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, “TELEFON SATIYORUM”u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Telefon Satıyorum Türkiyenin Cep Telefonu İlan Sitesi

telefonsatiyorum.com